ادامه بحران غذایی کره شمالی به رغم واردات از چین


تهران- ایرنا – وزارت اتحاد دو کره امروز دوشنبه اعلام کرد قیمت مواد غذایی تاحدودی در کره شمالی به کمک واردات غلات از چین ثابت شده اما این کشور هنوز با بحران جدی غذا روبه روست.


منبع: https://www.irna.ir/news/85165325/%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%DA%86%DB%8C%D9%86

In alan wake 2, remedy refreshes the multiverse idea by making it a villain. Icici prudential life iprotect smart insurance.