افزایش نخبگان علوم و فناوری در بدنه حکومت چین؛ «شی» بدنبال چیست؟


تهران- ایرنا – شی جینپینگ رئیس جمهوری چین با هدف تبدیل کردن کشورش به ابرقدرت بلامنازع در حوزه تکنولوژی و علوم مختلف، افراد دانشمند و متخصص درحوزه علوم و فناوری های نوین و راهبردی را در بدنه نسل جدید حکومت این کشور افزایش داده و به آنها اجازه مشارکت در تصمیم گیری در سیاستهای راهبردی این کشور را نیز داده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84948061/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%86%D8%AE%D8%A8%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AF%D9%86%D9%87-%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA