مکرون: درباره ایران با شی گفت و گو خواهم کرد


تهران- ایرنا- امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه اعلام کرد که در جریان سفر خود به پکن با شی جین پینگ رئیس جمهوری چین درباره ایران و کره شمالی گفتگو خواهد کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85075458/%D9%85%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%DB%8C-%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D9%88-%DA%AF%D9%88-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF

Albert kabo lepcha wins the title of sa re ga ma pa 2023 : bollywood news. The actors then used their access through the rmm software to modify the recipient’s bank account summary. New york cannabis sales eclipse $100m as missouri passes $1 billion in 2023.