نخست وزیر هند درباره نوع جدید استعمار هشدار داد


تهران- ایرنا- نخست وزیر هند، گفت: اگر کشورهای دارای مواد معدنی حیاتی، نگهبانی از زمین را به عنوان یک مسئولیت جهانی در نظر نگیرند، رقابت تجاری به گونه‌ای است که خطر شکل گرفتن مدل جدید استعمار وجود دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85212277/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF

Jaani dushman filmmaker rajkumar kohli passes away at 93 : bollywood news. The risk of buy now pay later : a cautionary tale. New york cannabis sales eclipse $100m as missouri passes $1 billion in 2023.