وزیر دارایی آلمان نسبت به قطع سریع وابستگی به چین هشدار داد


تهران – ایرنا – کریستین لیندنر وزیر دارایی آلمان گفت که باید وابستگی به چین را به تدریج کاهش داد زیرا جدا شدن ناگهانی از بازار چین به هزینه‌های زیادی در اشتغال بزرگترین اقتصاد اروپا منجر می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85005670/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF
هنرمند برجسته هشترود دارفانی را وداع گفت. اعلام کناره‌گیری موقت ninja از استریمری با تغییر نام خود در توییتر. With a thriving tech industry and excellent healthcare, poland is a great choice for affordable living.